UKLETO MESTO U SRCU BEOGRADA: Ovde su NACISTI UBIJALI JEVREJE I ROME! Za ovo mesto STRAVE Srbi NISU NIKAD ČULI
Topovske šupe u Beogradu, Foto: Beta / Miloš Miškov, Marina Lopičić, Profimedia

JEZIVO MESTO!

UKLETO MESTO U SRCU BEOGRADA: Ovde su NACISTI UBIJALI JEVREJE I ROME! Za ovo mesto STRAVE Srbi NISU NIKAD ČULI

Svi prolazite pored ovog mesta a nemate pojma koliko je tu tuge i boli...

Objavljeno: 02.05.2019. 15:58h
  • 7

Na Auto­ko­man­di, u zgra­da­ma po­red Ta­ba­no­vač­ke uli­ce bio je pr­vi lo­gor za Je­vre­je u Sr­bi­ji – To­pov­ske šu­pe. Skrom­na plo­ča na ovom zi­du, sa ne­ko­li­ko is­pi­sa­nih re­či, je­di­no sve­do­čan­stvo o zna­ča­ju obje­ka­ta u ko­jem su osim Je­vre­ja sme­šta­ni i Ro­mi, a gde su ih Nacisti brutalno ubijali.

Lo­gor To­pov­ske šu­pe na­stao je na pro­sto­ru ne­ka­da­šnjeg voj­nog kom­plek­sa „Lo­gor kra­lje­vi­ća An­dre­ja” i za ne­ko­li­ko me­se­ci ko­li­ko je ra­dio kroz nje­ga je pro­šlo oko 5.000 Je­vre­ja i od 1.000 do 1.500 Ro­ma.

Bi­lo je to ka­da su folk­sdoj­če­ri iz Ba­na­ta pro­te­ra­li Je­vre­je na te­ri­to­ri­ju Be­o­gra­da, a za­tim iz­da­li na­red­bu da iz je­vrej­skih usta­no­va, si­na­go­ge i pri­vat­nih ku­ća bu­du in­ter­ni­ra­ni u ove objek­te.

U po­čet­ku, za­ro­blje­ni­ci su odav­de sla­ti na pri­nud­ni rad, ali su on­da po­sta­li „re­zer­vo­ar ta­la­ca” na ko­ji­ma su spro­vo­đe­ne naj­stra­šni­je ka­zne.

Sa ras­plam­sa­va­njem ustan­ka 1941. go­di­ne, na­ci­sti uvo­de me­re stre­lja­nja ta­la­ca u raz­me­ri 100 za jed­nog ubi­je­nog, i 50 za jed­nog ra­nje­nog voj­ni­ka. Ka­zne­na eks­pe­di­ci­ja se za­o­štra­va, kre­ću ma­sov­na in­ter­ni­ra­nja u lo­go­re i ma­sov­ni zlo­či­ni. Je­vre­je i Ro­me iz To­pov­skih šu­pa ša­lju na stre­lja­nje u Ja­bu­ku kod Pan­če­va, De­li­blat­sku pe­šča­ru.

Pre­o­sta­li za­tvo­re­ni­ci zlo­gla­snih obje­ka­ta uče­stvu­ju na adap­ta­ci­ji Saj­mi­šta u ko­je su ka­sni­je i sa­mi od­ve­de­ni.

Na mestu nekadašnjeg nacističkog logora Topovske šupe povodom Dana sećanja i hrabrosti, 2. maja, predstavnici jevrejske zajednice otkrili su novu memorijalnu ploču Jevrejima i Romima stradalim u tom logoru i uputili apel državi da se to mesto i logor Staro sajmište adekvatno obeleže.

Rabin Isak Asiel rekao je na komemoraciji prilikom postavljanja ploče da su Topovske šupe i Staro sajmište danas ispit za državu Srbiju i savest.

"Sudbina ova dva objekta je ono što će odrediti biće našeg naroda i naše države", rekao je Isail.

Potpredsednik Jevrejske opštine Beograd Brane Popović kazao da je logor Topovske šupe mesto na koje su okupacione snage u saradnji sa kvislinzima dnevno dovodili na stotine Jevreje iz Beograda i Banata i odvodili ih na streljanja u mestima oko Beograda, uglavnom u selu Jabuka kod Pančeva.

foto: Profimedia

"U znak sećanja na te ljude, mi svake godine dolazimo ovde da se tih ljudi setimo", rekao je Popović i dodao da ako ljudi ne pamte i ako se ne podsećaju, lako zaborave.

On je kazao da je neadekvatna obeleženost tih mesta stradanja nedostatak kulture sećanja i dodao da je strašno kako danas izgledaju te kuće na mestu Topovskih šupa, kao i da je Staro sajmište jedini logor u Evropi koji nije obeležen.

"Onaj veliki spomenik koji je napravljen prema Savi je izvan granica logora, unutar logora je bila postavljena jedna ploča '50-ih, '60-ih godina koji je Grad postavio za žrtve fašizma, ništa drugo", rekao je Popović i dodao da nije dobro za narod jer se niko neće sećati šta je bilo u tom ratu.

Ester Bajer koja je rodjena 1942. u logoru Staro sajmište i čiji su muški članovi porodici stradali u Topovskim šupama, kazala je da je važno prenositi sećanja sa generacije na generaciju da se ne bi zaboravilo.

 

"Nećemo da zaboravimo, ali kako koja vlast dodje oni gledaju sebe, žao mi što tako kažem, ali to je istina", rekla je Bajer i dodala da joj je zamenik gradonačelnika Goran Vesić obećao da će biti napravljen memorijalni centar na Starom sajmištu i da će ga zajedno otvoriti.

Postavljena memorijalna ploča treća je po redu, pošto su prethodne dve ukradene, i ispisana je na hebrejskom, engleskom i srpskom.

Bonus video:

(Espreso.rs)


Uz Espreso aplikaciju nijedna druga vam neće trebati. Instalirajte i proverite zašto!
Inicijalizacija u toku...

Espreso.rs


Adria media